Faaliyet Alanları

SİÜSEM, amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur : 

  • Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları; mesleki eğitim programları, hizmet içi eğitim programları, bilgisayar bilişim programları, dil eğitimi programları, sağlık eğitimi programları gibi programlar ile bu konularda kurslar, seminerler, çalıştaylar, konferanslar ve fuarlar düzenlemek,
  • Sosyal, ekonomik, kültürel faaliyetler ve gelişimi kapsamında güncel önceliği olan alanlara meslek elemanı kazandırmak; meslekle ilgili bilgi ve beceri düzeyini yükseltmek, yeni mesleki beceriler edinmek ve kişisel gelişim ihtiyacını karşılamak isteyen toplumun her kesiminden bireylere bu konularda hizmet sunmak ya da çalışanlarını ve/veya üyelerini bu eğitimlerden yararlandırmak isteyen kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör ve uluslararası kuruluşlara ihtiyaç duydukları alanlarda danışmanlık hizmeti vermek,
  • Halka açık dersler vermek, bu derslerin nasıl yürütüleceğini belirlemek ve bu konuda yürütülecek hizmetleri düzenlemek,
  • Üniversitenin imkânlarından yararlanılarak yapılacak faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak, tanıtımını yapmak,
  • Yayın yapmak ve yaptırmak, gerektiğinde kitaplık ve arşiv oluşturmak,
  • Kurs, konferans, seminer ve diğer eğitim programları sonunda katılımcılara sertifika, katılım belgesi, başarı belgesi ve benzeri belgeler vermek,
  • Üniversite dışı kurum ve kişilerle ortak projeler hazırlamak, uygulamak ve/veya uygulatmak,
  • Sürekli eğitim kapsamında Rektörlükçe önerilen ve/veya Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.
Öğr. Gör. ABDULGANİ GÖZ
Güncelleme : 12.11.2018 20:32:09