SİÜSEM Yönetmeliği

27 Aralık 2012                                                    PERŞEMBE                                      Resmî Gazete Sayı : 28510

 
YÖNETMELİK
 
Siirt Üniversitesinden:
 
SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
 
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
 
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Siirt Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
 
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (SÜSEM): Siirt Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Siirt Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Siirt Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Siirt Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
 
 
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
 
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin eğitim verdiği ve araştırma yaptığı tüm alanlardaki akademik programlar dışında bankacılık, sigortacılık, borsa, işletme yönetimi, kamu yönetimi, yerel yönetimler, pazarlama ve satış teknikleri, dış ticaret ve gümrükleme, uygulamalı girişimcilik, uluslararası işletmecilik, insan kaynakları yönetimi, halkla ilişkiler, sağlık, mühendislik ve benzeri tüm alanlarda Üniversitenin öğrencilerine ve personeline, kişilere, kamu kuruluşları ve özel sektör işletmelerine, yerel, ulusal ve uluslararası kuruluşlara ihtiyaç duydukları ve bizzat talep ettikleri alanlarda eğitim programları, kurslar, seminerler, çalıştaylar ve konferanslar düzenlemek, kat hizmetleri, ön büro, servis ara elamanı, danışmanlık hizmetleri sunmak ve bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamaktır.
 
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları; mesleki eğitim programları, hizmet içi eğitim programları, bilgisayar bilişim programları, dil eğitimi programları, sağlık eğitimi programları gibi programlar ile bu konularda kurslar, seminerler, çalıştaylar, konferanslar ve fuarlar düzenlemek,
b) Sosyal, ekonomik, kültürel faaliyetler ve gelişimi kapsamında güncel önceliği olan alanlara meslek elemanı kazandırmak; meslekle ilgili bilgi ve beceri düzeyini yükseltmek, yeni mesleki beceriler edinmek ve kişisel gelişim ihtiyacını karşılamak isteyen toplumun her kesiminden bireylere bu konularda hizmet sunmak ya da çalışanlarını ve/veya üyelerini bu eğitimlerden yararlandırmak isteyen kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör ve uluslararası kuruluşlara ihtiyaç duydukları alanlarda danışmanlık hizmeti vermek,
c) Halka açık dersler vermek, bu derslerin nasıl yürütüleceğini belirlemek ve bu konuda yürütülecek hizmetleri düzenlemek,
ç) Üniversitenin imkânlarından yararlanılarak yapılacak faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak, tanıtımını yapmak,
d) Yayın yapmak ve yaptırmak, gerektiğinde kitaplık ve arşiv oluşturmak,
e) Kurs, konferans, seminer ve diğer eğitim programları sonunda katılımcılara sertifika, katılım belgesi, başarıbelgesi ve benzeri belgeler vermek,
f) Üniversite dışı kurum ve kişilerle ortak projeler hazırlamak, uygulamak ve/veya uygulatmak,
g) Sürekli eğitim kapsamında Rektörlükçe önerilen ve/veya Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.
 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
 
Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
 
Müdür ve müdür yardımcıları
MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından Üniversitedeki öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer.
(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Merkezi oluşturan birimlerde görevli öğretim elemanları arasından iki yardımcı seçer. Müdür gerektiğinde yardımcılarını değiştirebilir. Müdür yardımcıları, Müdürün verdiği görevleri yapar. Müdür, bulunmadığı durumlarda, yardımcılarından birini vekil tayin eder. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de sona erer.
 
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Merkez Yönetim ve Danışma Kurullarına başkanlık etmek,
b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak,
c) Çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna önermek, Yönetim Kurulunca karara bağlanan çalışma programını yürütmek,
ç) Yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak,
d) Merkezin amaçları doğrultusunda, faaliyet alanları ile ilgili olarak taraflarla görüşmeler yapmak, projeler hazırlamak ya da hazırlatmak, sözleşme ve benzeri işlemleri yapmak,
e) Üniversite bünyesindeki fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, uygulama ve araştırma merkezleri ile Rektörlüğe bağlı bölümlerde uygulanan programlar ve etkinliklerle ilgili koordinasyonu sağlamak,
f) Eğitim ve sosyal etkinlik programlarının başarılı olması ve amacına uygun olarak gerçekleşmesi konularında gerekli önlemleri almak,
g) Merkezin akademik, idari, mali ve teknik yönden işleyişini sağlamak.
 
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve yardımcıları ile Üniversitenin fakülte ve yüksekokullarının önereceği birer öğretim üyesi arasından Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve Rektör tarafından görevlendirilen dört öğretim elemanı olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur.
(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenileri görevlendirilir.
(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır ve Müdür tarafından hazırlanan gündemi görüşerek karar alır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunlgu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
(4) Üst üste üç kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği, Senatonun kararı ile sona erer.
 
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Teklif edilen eğitim programlarının ve faaliyetlerin düzenlenmesine karar vermek,
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve inceleyip onaylamak,
c) Merkezin yıllık çalışma programını hazırlamak ve yürütmek,
ç) Uygulama ve araştırma projeleri, kurs ve benzeri eğitim önerilerini, bilimsel çalışma kurullarının da katkıları ile değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite birimlerini belirlemek,
d) Sürekli eğitim programları ile bu programlar sonunda verilecek katılım belgeleri ve sertifikalara ilişkin esaslarıbelirlemek,
e) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektöre sunmak,
f) Merkez bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak,
g) Merkezde görevlendirilecek idari ve teknik personelin seçimini yaparak Rektörün onayına sunmak.
 
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında her fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulu yönetim kurullarının önereceği ve Rektörün onaylayacağı birer öğretim elemanı ile Müdür ve müdür yardımcılarından oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görevi sona eren üye yeniden seçilebilir. 
 
Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir defa toplanır. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenisi görevlendirilir.
 
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin genel strateji ve politikalarını oluşturmak,
b) Merkezin etkinlikleri doğrultusunda resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla iş birliğinin geliştirilmesini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bulunmak,
c) Temsil ettikleri birimlerin Merkezle ilgili faaliyetlerini yılsonunda rapor halinde Yönetim Kuruluna bildirmek.
 
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
 
Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
 
Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.
 
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
 
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Siirt Üniversitesi Rektörü yürütür.
Öğr. Gör. ABDULGANİ GÖZ
Güncelleme : 12.11.2018 20:27:17